t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích CAS No : 1193687-87-4, Raltegravir - Impurity E (Panchkula) ẩn bài đăng này hiện

kích thước / cỡ: 25MG/50MG
số/tên kiểu: PA 18 04050
tạo/nhà sản xuất: Pharmaffiliates
điều kiện: mới

QC khác của n.dùng này

N-benzyl-5-hydroxy-1-methyl-2-[2-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]propan-2-yl]-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide; 1,6-Dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-N-(phenylmet
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6480404346

đã đăng:

hay nhất [?]